Loading…

Wat te doen bij overlijden en bezit in Portugal?

Wat te doen bij overlijden en bezit in Portugal?

Andere landen hebben andere regels en op enig moment kunt u of uw nabestaanden te maken krijgen met het overlijden van een naaste die bijv. een huis of ander bezit in Portugal heeft.

Aangifte overlijden bij belastingdienst:
Het is belangrijk dat u dan op de hoogte bent van de regels die dan gelden.
Allereerst zult u bij de belastingdienst het overlijden moeten melden voor het einde van de derde maand volgend op de maand van overlijden, dus als iemand bijv. overlijdt op 3 januari dan moet voor eind april aangifte zijn gedaan. Bij deze aangifte hoort een lijst van alle bezittingen in Portugal die aan de overledene toebehoorden en als zodanig ook geregistreerd zijn.

Lijst van bezittingen en schulden in Portugal:

Bezittingen:
Dit kan huizen en grond betreffen, gebruiksrechten, boten, vliegtuigen en wapens.
Verder beleggingen in goud, kunstvoorwerpen, auteursrechten, bankrekeningen (met afschriften van de laatste 60 dagen), andere roerende goederen en aandelen (met data van aan en verkoop of afschriften van de laatste 6 maanden)

Schulden:
Bijv. hypotheken, bankschulden, leningen, huur etc. (aantonen via documenten)

Wie moet aangifte doen?
De verplichting tot aangifte ligt achtereenvolgens bij:
– de overlevende echtgenoot/ samenlevingspartner
– executeur testamentair
– Familieleden die legaal erfgenaam zijn (in volgorde van lijn)
– In het testament aangewezen erfgenamen, bij gelijke omstandigheden de oudste.

Overlijdensverklaring:
Bij de aangifte (met overlijdensverklaring) moet ook opgegeven worden wie de erfgenamen zijn. Alle erfgenamen moeten vervolgens een Portugees fiscaal nummer (vgl. Burgerservicenummer) krijgen.
Daarvoor hoeven deze erfgenamen niet persoonlijk naar Portugal te reizen, want dat kan een in Portugal wonende contactpersoon doen of iemand die naar Portugal reist en dit voor hen regelt. Belangrijk is dan een kopie paspoort, het volledige adres en evt. Huwelijkse staat (en wél of niet met voorwaarden).

Erfrechtverklaring en apostlles van de rechtbank:
Wie de erfgenamen zijn moet blijken uit het testament en erfrechtverklaring. Dit testament en de erfrechtverklaring (mét apostille van de rechtbank om de rechtsgeldigheid in het buitenland aan te tonen) moeten door een erkende vertaler zijn vertaald in het Portugees en ook hier moet weer met een apostille de rechtsgeldigheid van de vertaling worden aangetoond.

In het geval dat er een huis is, zal er zeer w.s. ook een bankrekening zijn, belastingen worden betaald en zaken als energie, water, telefoon etc.
Indien de erfgenamen niet precies op de hoogte zijn kan met het fiscaal nummer een heleboel worden gevonden. Dit nummer is op energierekeningen, maar ook in het koopcontract terug te vinden.

Procuratie / volmacht:
Wil men vervolgens het bezit verkopen of contracten beëindigen, rekeningen opheffen etc. Dan is het handig als er een procuratie is opgemaakt bij een Portugese notaris of bijv. bij het Portugese consulaat in Den Haag waarbij aan iemand volmacht wordt gegeven om namens de erfgenamen de zaak af te handelen. Hiervoor moeten alle erfgenamen aanwezig zijn en deze procuratie ondertekenen (paspoort meenemen). Deze gevolmachtigde kán één van de erfgenamen zijn, maar men kan ook een vertrouwde persoon in Portugal machtigen om dit te doen.

Erfbelasting:
Erfgenamen in de eerste lijn (echtgenoot/ kinderen/ ouders) betalen in Portugal geen belasting over de verkrijging van hun erfdeel. Alle anderen 10,8% (gegevens actueel dec. 2017)

Herman van Katwijk
Calvos Casas.